วัดบรมราชาฯ

ธรรมบาล ๒๔ พระองค์

二十四尊天

               นับอดีตกาลมา มีเหล่าพระโพธิสัตว์กลุ่มหนึ่งตั้งจิตปรารถนาให้ปวงสรรพสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีโดยสะดวก จึงพร้อมกันตั้งปณิธานเป็นผู้คุ้มครองอารักขาพระธรรมแห่งพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพุทธบริษัทผู้ดำเนินตามพระรัตนตรัย พระโพธิสัตว์ผู้เป็นธรรมบาลคุ้มครองพระศาสนาเหล่านี้ มีปรากฏพระนามอยู่ในสุวรรณประภาโสตตมราชาสูตร(กิมกวงเม้งจุ้ยเส่งอ้วงเก็ง) ฝ่ายมหายาน พระสูตรนี้ กล่าวถึงเหล่าพระโพธิสัตว์ ท้าวจตุโลกบาลและเหล่าทวยเทพทั้งหลาย พร้อมกันตั้งปณิธานต่อเบื้องหน้าพระพักตร์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอถึงรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและประกาศตนเป็นธรรมบาลคุ้มครองพระสัทธรรมและเหล่าพุทธบริษัท ให้บำเพ็ญบุญบารมีโดยยิ่งขึ้น พระสูตรนี้จึงเป็นที่มาของพิธีบูชาเทพธรรมบาลโพธิสัตว์ (พิธีก้งจูเทียน)

大吉祥功德尊天 大辯才尊天 大梵尊天
พระลักษมีเทวี พระสรัสวดีเทวี พระมหาพรหมเทวราช
เทพีแห่งโภคทรัพย์ความอุดมสมบูรณ์ เทพีแห่งความรู้และศิลปะวิทยา เทพแห่งความเจริญและการสรรค์สร้าง
帝釋尊天 持國尊天 增長尊天
พระสักกะเทวราช ท้าวธตรัฐ ท้าววิรุฬหก
พระอินทร์แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เจ้าแห่งคนธรรพ์ เจ้าแห่งกุมภัณฑ์
廣目尊天 多聞尊天 密跡金剛尊天
ท้าววิรุณปักษ์ ท้าวเวสสุวรรณ พระวัชรปาณีคุยหบดี
เจ้าแห่งนาค เจ้าแห่งยักษ์ เทพธรรมบาลผู้ปราบมารศาสนา
散脂尊天 韋馱尊天 堅牢地神尊天
ท้าวปัญจิกมหาเสนา พระสกันทเทพบุตร พระปฤถวีเทวี
เสนายักษ์บริวารของท้าวเวสสุวรรณ เทพการยุทธนาสงคราม เทพธิดาพื้นปฐพี
散脂尊天 韋馱尊天 堅牢地神尊天
นางหาริตีเทวีภูตมาตา นางอภิรดีเทวี พระโพธิทรุมพฤกษเทวี
ยักษินีผู้อภิบาลทารก เทพีแห่งความปีคิรื่นรมย์ เทวีผู้อารักขาต้นศรีมหาโพธิ์
散脂尊天 韋馱尊天 堅牢地神尊天
พระสุริยเทพ พระมรีจิเทวี พระมเหศวรมหาเทพ
เทพดวงอาทิตย์ พระมารดาแห่งดาราฤกษ์ เทพแห่งการทำลายล้างอธรรม
散脂尊天 韋馱尊天 堅牢地神尊天
ท้าวไตรตรึงษ์เทพ นักษัตรเทพ พระจันทราเทวี
เทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทพแห่งดวงดาวจักรราศรี เทวีแห่งดวงจันทร์
散脂尊天 韋馱尊天 堅牢地神尊天
ท้าวกินนรราชา ท้าวสาครนาคราช ท้าวยมราช
เจ้าแห่งไฟและหมู่กินนรกินนรี เจ้าแห่งหมู่นาคราชและมหาสมุทร เจ้าแห่งนรก